Tryb wysokiego kontrastu

Zapytanie ofertowe nr 2/D051/2017

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/D051/2017
(dot. przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. ?Lepsza Kadra=Lepszy Student?)

I. Zamawiający
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

II. Tryb postępowania
Na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ?Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020).

III. Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu wraz z ewaluacją końcową dla 2 grup po 15 nauczycieli akademickich Uniwersytetu.
Obszary poznawcze kursu:
- Wyposażenie kursantów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu podstawowych zasad prezentacji i wystąpień podczas zajęć oraz z metod aktywizacji studentów;
- Poznania swoich dobrych i złych nawyków jako prowadzących zajęcia;
- Ćwiczenia z użyciem kamery;
- Nabycie bądź rozwinięcie kompetencji z zakresu technik panowania nad dużą i małą grupą.
Nabyte w trakcie kursu umiejętności uczestnik powinien umieć zastosować na zajęciach dydaktycznych ze studentami.
Przewidywany czas zajęć (30 godzin szkoleniowych x2 grupy, 1 grupa: II-V 2018r., oraz 2 grupa: II-V 2019r., 10 spotkań po 3 godz. szkoleniowe, preferowane wtorki lub czwartki w godz. 14.00-16.15). Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut. Koszt pracy trenera obejmuje koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opracowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie ewaluacji przy pomocy pre i post-testu i dodatkowe wsparcie w trakcie szkolenia. Zajęcia przeprowadzone będą w salach dydaktycznych Uniwersytetu w Kampusie przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie i w studiu nagrań przu ul. Dewajtis 5.
Zajęcia przeprowadzone będą w grupach 15 osobowych (nauczyciele akademiccy UKSW).
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wymiarze przewidzianym w programie kursu.  Zajęcia kończą się ewaluacją przeprowadzoną przez prowadzącego (na podstawie autorskiego konspektu zajęć, przygotowanie opisu efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po ukończonym kursie, weryfikacja za pomocą pre- i post-testu).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia, w szczególności z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej);
2) zmiany w kadrze dydaktycznej, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy (zmiany te nie mogą prowadzić do obniżenia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym). Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona, Wykonawca musi przedstawić nową kandydaturę o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym;
3) zmiany harmonogramu zajęć ? w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego.

IV. Wymagania wobec Wykonawcy:
Wykonawca/trener powinien posiadać wykształcenie wyższe lub certyfikaty, uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie tego kursu oraz posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy szkolenie i doświadczenie dydaktyczne w pracy z osobami dorosłymi.
Doświadczenie trenera będzie weryfikowane na podstawie życiorysu z uwzględnieniem w szczególności takich danych dotyczących zakresu szkoleń z wystąpień publicznych jak: okresy realizacji szkoleń, liczba godzin, tematy zajęć, wielkość szkolonych grup, dla jakich podmiotów świadczone były usługi szkoleniowe. Na potwierdzenie Wykonawca składa życiorys zawodowy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1.
Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
- oświadczenie o spełnieniu warunków wraz z opisem doświadczenia podlegającego ocenie;
- oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
- proponowany autorski program szkolenia (zagadnienia + liczba godzin szkoleniowych potrzebnych do ich realizacji)
- życiorys zawodowy.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuroksztalcenia@uksw.edu.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Dział Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5 pok. 406, 01-938 Warszawa, do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:
Etap1 ?Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą ?spełnia ?nie spełnia?.
Etap 2 ?W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Lp.

Opis kryteriów i sposób oceny

waga

1.

Cena
W kryterium cena oferty /C/ zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów  C = (Cmin / C bad) ×70

gdzie:
Cmin  - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie

Maksymalną liczba punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów.

Uwaga:
Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz. 710).

70%

2.

Doświadczenie

30%

 

Liczba godzin szkoleniowych (h=45 min.) prowadzonych metodami aktywnymi z zakresu Praktycznych warsztatów wystąpień publicznych w okresie ostatnich dwóch lat przed datą publikacji ogłoszenia.

Ocenie będą podlegały tylko usługi wymienione w Załączniku do Formularza Oferty ? Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Za każde 15 godzin szkoleniowych (h=45 min.) zgodne z powyższym opisem można uzyskać 5 punktów; maksymalna liczba punków w tym kryterium to 30 pkt.

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.
Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
 
VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: biuroksztalcenia@uksw.edu.pl
 
VIII. Informacja o rozstrzygnięciu
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/zapytania-ofertowe oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.
 
IX. Odrzucenie ofert
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:
1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 
X. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
XI. Finansowanie:
1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: ?Lepsza Kadra=Lepszy Student? realizowanego z Działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Zamawiający może przeznaczyć na to zamówienie maksymalnie 9 000 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Jeśli wartość ofert przekroczy wskazaną kwotę, to Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia.
3. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie comiesięcznych faktur VAT/rachunku do umowy zlecenia. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT/rachunku do umowy zlecenia przez Wykonawcę.
 
XII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 4 i 4a - Wzór umowy z Wykonawcą

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach