Tryb wysokiego kontrastu

Zapytanie ofertowe nr 1/D051/2017

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/D051/2017
(dot. przeprowadzenia kursu w ramach projektu pn. ?Lepsza Kadra=Lepszy Student?)

I. Zamawiający
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956

II. Tryb postępowania
Na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ?Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020).

III. Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu wraz z ewaluacją końcową dla 2 grup po 15 nauczycieli akademickich Uniwersytetu.
Obszary poznawcze kursu:
- Wyposażenie kursantów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metod projektowania innowacji m.in. z wykorzystaniem metody myślenia projektowego (design thinking), tworzenia modeli biznesowych (business model canvas i lean canvas), technik kreatywnych (np. gamestorming), metodologii w zakresie: badań, prototypowania i testowania rozwiązań. Stosowane metody łączą w sobie trzy obszary tworzenia innowacji: potrzeb i problemów człowieka, wykonalność technologiczną i optymalizacji;
- Umożliwienie uczestnikom praktycznego poznania metod pracy, współtworzenia i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnych zespołach nad projektami, rozwiązującymi realne problemy i potrzeby;
- Nabycie bądź rozwinięcie kompetencji biznesowych i społecznych.
Program powinien być podzielony na 4 moduły w nawiązaniu do projektowania metodą myślenia projektowego:
1. Eksploracja problemu
2. Kreacja rozwiązań
3. Prototypowanie i testowanie rozwiązań
4. Wdrożenie
Nabyte w trakcie kursu umiejętności uczestnik powinien umieć zastosować na zajęciach dydaktycznych ze studentami.
Przewidywany czas zajęć (30 godzin szkoleniowych x2 grupy, 1 grupa:XI 2017 ? II 2018 r., oraz 2 grupa: XI 2018-II 2019, 10 spotkań we środy w godz. 11.30-14.00). Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut. Koszt pracy trenera obejmuje koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opracowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie ewaluacji przy pomocy pre i post-testu i dodatkowe wsparcie w trakcie szkolenia. Zajęcia przeprowadzone będą w salach dydaktycznych Uniwersytetu w Kampusie przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Zajęcia przeprowadzone będą dla grupy 15 osób (nauczyciele akademiccy UKSW).
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wymiarze przewidzianym w programie kursu.  Zajęcia kończą się ewaluacją przeprowadzoną przez prowadzącego (autorski konspekt zajęć, przygotowanie opisu efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po ukończonym kursie, weryfikacja za pomocą pre- i post-testu).

IV. Wymagania wobec Wykonawcy:
Wykonawca/trener powinien posiadać wykształcenie wyższe lub certyfikaty, uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie tego kursu oraz posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy szkolenie i doświadczenie dydaktyczne w pracy z osobami dorosłymi.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1.
Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać następujące załączniki:
oświadczenie o spełnieniu warunków wraz z opisem doświadczenia podlegającego ocenie;
oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuroksztalcenia@uksw.edu.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Dział KształceniaUniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5 pok. 406, 01-938 Warszawa, do dnia 23 października 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:
Etap1 ?Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą ?spełnia ?nie spełnia?.
Etap 2 ?W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

Lp.

Opis kryteriów i sposób oceny

waga

1.

Cena
W kryterium cena oferty /C/ zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów  C = (Cmin / C bad) ×70

gdzie:
Cmin  - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie

Maksymalną liczba punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów.

Uwaga:
Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz. 710).

70%

2.

Doświadczenie

30%

 

Liczba godzin szkoleniowych (h=45 min.) prowadzonych metodami aktywnymi z zakresu Metodyki design thinking w okresie ostatnich dwóch lat przed datą publikacji ogłoszenia.

Ocenie będą podlegały tylko usługi wymienione w Załączniku do Formularza Oferty ? Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Za każde 15 godzin szkoleniowych (h=45 min.) zgodne z powyższym opisem można uzyskać 5 punktów; maksymalna liczba punków w tym kryterium to 30 pkt.

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.
Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
 
VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: biuroksztalcenia@uksw.edu.pl
 
VIII. Informacja o rozstrzygnięciu
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/zapytania-ofertowe oraz przesłana oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie.
 
IX. Odrzucenie ofert
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie oferenta z niniejszego postępowania w przypadku:
1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 
X. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
XI. Finansowanie:
1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: ?Lepsza Kadra=Lepszy Student? realizowanego z Działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Zamawiający może przeznaczyć na to zamówienie maksymalnie 9 000 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Jeśli wartość ofert przekroczy wskazaną kwotę, to Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia.
3. Wyłoniony Wykonawca zostanie rozliczony na podstawie comiesięcznych faktur VAT/rachunku do umowy zlecenia. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT/rachunku do umowy zlecenia przez Wykonawcę.
 
XII. Integralną częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 4 i 4a - Wzór umowy z Wykonawcą
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach