Tryb wysokiego kontrastu

Wymogi formalne wniosku do Senatu i konieczne dokumenty

Wymogi formalne wniosku do Senatu i konieczne dokumenty:

1. Pismo dziekana wydziału do Rektora w sprawie wniesienia na posiedzenie Senatu wniosku Rady Wydziału o utworzenie kierunku studiów. Pismo składa się nie później niż do końca grudnia roku poprzedzającego rok planowanego uruchomienia kształcenia;

2. Potwierdzoną kopię uchwały Rady Wydziału w sprawie wniosku do Senatu

o utworzenie kierunku studiów na wydziale z określeniem formy studiów i poziomu kształcenia oraz planowanym terminem uruchomienia kształcenia;

3. Potwierdzoną kopię uchwały Rady Wydziału w sprawie projektu efektów kształcenia wraz z załącznikiem według wzoru określonego w

 • Uchwała Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, a także planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
   
 • załączniki 1-3
  • załącznik nr 1 - Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku
  • załącznik nr 2.1 - Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku
  • załącznik nr 3 - Wzór matrycy
 • edytowalne wersje załączników 1-3

który w szczególności określa przyporządkowanie kierunku do jednego lub większej liczby obszarów kształcenia oraz dziedzin nauki  lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia.

Jeśli wydział skorzystał ze wzorcowych efektów kształcenia określonych przez Ministra NiSW w rozporządzeniu, to należy wskazać właściwy akt prawny;

4. Potwierdzoną kopię uchwały Rady Wydziału w sprawie projektu programu studiów wraz z załącznikiem według wzoru określonego w Uchwała Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, a także planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, który w szczególności określa przyporządkowanie kierunku do jednego lub większej liczby obszarów kształcenia oraz dziedzin nauki  lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia ze wskazaniem procentowych udziałów, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki.

Program studiów, osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, powinien zostać uchwalony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego oraz skonsultowany z interesariuszami zewnętrznymi;

5. Kalkulację kosztów dla nowotworzonego kierunku studiów sporządzoną wg zasad określonych w Zarządzeniu Rektora UKSW.

6. Planowana obsada minimum kadrowego

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach