Tryb wysokiego kontrastu

System Jakości

Jesteś tutaj: Strona główna / System Jakości

O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Troska o wysoką jakość prowadzonych studiów należy do priorytetów naszej uczelni. Realizujemy wymagania dotyczące zapewaniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w oparciu o akty prawne, przede wszystkim: ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisy regulujące zasady prowadzenia studiów, wytyczne Deklaracji bolońskiej ustanawiającej Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego przez wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS), podział studiów na trzy stopnie, współpracę europejską w zakresie zapewniania jakości kształcenia oraz opracowania kryteriów i metod oceny jakości (systemy akredytacji, certyfikacji itp.), promocję programów mobilności studentów i wykładowców, promocję kształcenia przez całe życie oraz Krajowych Ram Kwalifikacji wprowadzających systematyzację efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Jakość kształcenia w UKSW podlega ewaluacji przeprowadzanej przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Standardy i organizajcę jakości kształcenia w UKSW określa Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), który obejmuje wszystkich członków społeczności akademickiej uniwersytetu.

W Uniwersytecie funkcjonuje Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji (OBJKiE), jednostka naukowo-badawcza, której celem jest wspomaganie procesu podnoszenia jakości kształcenia na UKSW przez prowadzenie badań z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych wśród róznych grup interesariuszy uniwersytetu.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach