Tryb wysokiego kontrastu

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji (OBJKiE) jest jednostką naukowo-badawczą utworzoną na podstawie zarządzenia nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. (ze zmianami zarządzenie nr 51/2015).

Celem OBJKiE jest wspomaganie procesu podnoszenia jakości kształcenia na UKSW przez prowadzenie badań z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych wśród studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz sporządzanie raportów z badań wraz z propozycją działań naprawczych. Do zadań Ośrodka należą także przygotowywanie procedur metodologicznych, realizacja i opracowywanie wyników innych badań realizowanych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi UKSW wśród społeczności uniwersyteckiej.

Obecnie Ośrodek wspiera również realizację projektu PO WER ?Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie? w zakresie kształcenia:
- zadanie nr 2. Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

- zadania nr 3. Programy kształcenia w językach obcych,

- zadania nr 4. Podnoszenie kompetencji studentów.

Działania obejmują m.in. uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem, ułożenie harmonogramu prac, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz regulaminu uczestnictwa, współpracę z Centrum Inicjatyw Rozwojowych oraz władzami wydziałów, opracowanie zmian i usprawnień w projekcie.

 

Regulamin OBJ

Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia na UKSW w roku 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła uchwałą nr 3/2016 statut określający organizację i tryb działania Komisji, kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej oraz sposób wyznaczania recenzentów. Kryteria dokonywania ocen programowych na profilach ogólnoakademickim i praktycznym zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu PKA, a warunki przyznawania ocen - w załączniku nr 3. Statut PKA do pobrania: http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/statutPKA_2017_full.pdf.

 

SPRAWOZDANIA

  • 6-8 czerwca 2018 r.: Weryfikacja procedury zatwierdzania kart opisu przedmiotu. Sprawozdanie
  • Sprawozdanie z działalności w 2017 r.
  • 5 listopada - 5 grudnia 2017 r.: Weryfikacjia procedur odwoływania zajęć na wydziałach. Notatka
  • 30 listopada - 6 grudnia 2017 r.: Kontrola obciążenia godzinowego pracowników naukowo-dydaktycznych. [Raport został przekazany prorektor ds. studenckich i kształcenia]
  • 27 października - 15 listopada 2017 r.: Weryfikacja uprawnień wydziałów do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Sprawozdanie
  • 13-19 października 2017 r.: Weryfikacja dostępności na stronach internetowych (bądź w USOS) planów zajęć i informacji o terminach konsultacji nauczycieli akademickich oraz zbierali uwagi studentów na temat rozkładu zajęć. Sprawozdanie


RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Badanie opinii doktorantów:

Badanie opinii studentów:

Badanie opinii nauczycieli akademickich:

Badanie opinii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Badanie samooceny wydziałów:

Badanie samooceny jednostek ogólnouczelnianych:

Badanie jakości kształcenia na UKSW:

 

KONTAKT

mgr Agnieszka Wasilewska
specjalista ds.administracyjnych
a.wasilewska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 88 61, wew. 261

 

mgr Anna Górka
starszy referent administracyjny
a.gorka@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 59, wew. 359


ADRES

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
budynek 21, pokój 118

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach