Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji (OBJ) jest jednostką naukowo-badawczą utworzoną na podstawie zarządzenia nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. (ze zmianami zarządzenie nr 51/2015).

Celem OBJ jest wspomaganie procesu podnoszenia jakości kształcenia na UKSW przez prowadzenie badań z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych wśród studentów, doktorantów i uczestników kursów dokształcających oraz sporządzanie raportów z badań wraz z propozycją działań naprawczych. Do zadań Ośrodka należą także przygotowywanie procedur metodologicznych, realizacja i opracowywanie wyników innych badań realizowanych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi UKSW wśród społeczności uniwersyteckiej.

Regulamin OBJ

 

Uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła uchwałą nr 3/2016 statut określający organizację i tryb działania Komisji, kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej oraz sposób wyznaczania recenzentów. Kryteria dokonywania ocen programowych na profilach ogólnoakademickim i praktycznym zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu PKA, a warunki przyznawania ocen - w załączniku nr 3.   

Statut PKA do pobrania: http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/statutPKA_2017_full.pdf


RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Badanie opinii doktorantów:

Badania opinii studentów:

Badania opinii nauczycieli akademickich:

Badania opinii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Badanie samooceny wydziałów:

Badanie samooceny jednostek ogólnouczelnianych:

Badanie jakości kształcenia na UKSW:

 

KONTAKT

mgr Ewa Antoniak
starszy specjalista ds. administracyjnych
e.antoniak@uksw.edu.pl
tel.: 22 561 88 61, wew. 261
poniedziałek-piątek 7.00-13.00

dr Katarzyna Uklańska
adiunkt
k.uklanska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 59, wew. 359

dyżury: wtorki i czwartki 8.00-13.00
 

mgr Jacek Kołota
asystent

j.kolota@uksw.edu.pl

ul. Dewajtis 5, pokój 504

tel. 22 561 89 69, wew. 369


ADRES

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Budynek 21, Auditorium Maximum, pokój 118

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach