Tryb wysokiego kontrastu

Kursy projektu LKLS

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

Formularze zgłoszeniowe


KURSY:

  • w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:

Kurs "Metodyka design thinking" (30 godzin szkoleniowych)     XI 2017r. - II 2018r.  

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał praktyczne i zintegrowane podejście do projektowania w organizacji i rozwoju przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym, rozwoju produktów. Bedzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metod projektowania innowacji. Rozwinie kompetencje biznesowe i psołeczne w obszarach: eksploracja problemu, kreacje rozwiązań, prototypowanie i testowanie rozwiązań, wdrożenie.

Kurs "Nowoczesne metody dydaktyczne" (60 godzin szkoleniowych)     III - VI 2018r. -
szczegółowy program szkolenia

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobędzie przygotowanie do pracy metodą projektową:

  • Learnin by doing - czyli uczenia przez działanie, pozwala na wykształcenie u studentów umiejętności krytycznej analizy sytuacji, samodzielnego pozyskiwania wiedzy oraz rozwiązywania praktycznych problemów, jakie mogą pojawić się w przyszłej pracy zawodowej. Korzystając z tej metody możliwe jest przygotowywanie studentów do samodzielnej i efektywnej pracy oraz nauka przez zdobywanie doświadczenia w bezpiecznym otoczeniu. Udział w szkoleniu umożliwi pracownikom UKSW wdrożenie w pracy dydaktycznej nauczania kształtującego praktyczne umiejętności. Studenci kształceni metodą nauki przez działanie są lepiej przygotowani do pracy zawodowej, a także są bardziej skłonni  do  aplikowania  o  najlepsze  oferty  na  rynku  pracy.
  • Study circle - czyli kół samokształceniowych, zakłada korzystanie z potencjału wszystkich uczestników zajęć, którzy dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem.Wszystkie pomysły są brane pod uwagę, a każda osoba ma równe szanse wypowiedzenia swojego zdania. Metoda uczy m.in. współpracy, twórczego rozwiązywania  problemów,  odpowiedzialności,  zaangażowania. Udział w szkoleniu pozwoli pracownikom UKSW na wdrożenie w pracy dydaktycznej metody korzystnej także ze względu na możliwość lepszego poznania uczestników zajęć, gdyż angażuje do rozwiązania konkretnego problemu studentów o podobnych zainteresowaniach lub potrzebach, a także otwierającej społeczność akademicką na otoczenie zewnętrzne uczelni, pozwalając na wykorzystanie w pracy kół samokształceniowych doświadczeń różnych środowisk.

Będzie dostrzegać związek między różnymi dyscyplinami, będzie korzystać z wielu źródeł informacji. Będzie posiadać umiejętoności łączenia myślenia z działaniem. Zdobędzie umiejętności przygotowania studentów do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy oraz sprawnego współdziałania z innymi osobami.

  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym:

Kurs "Język angielski na poziomie C1" (60 godzin szkoleniowych)    II - V 2018r.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie porzygotowany do opracowania i wygłoszenia wykładu, prowadzenia ćwiczeń oraz prowadzenia dyskusji akademickiej w języku angielskim. będzie przygotowany do czytania i omawiania artykułów naukowych. Będzie przygotowany do przeprowadzenia korekty i oceny prac studentów (notatek, esejów) napisanych w języku angielskim. Dodatkowo uczestnik kursu będzie potrafił przygotować ćwiczenia interaktywne przy użyciu platformy MOODLE. szczegółowy opis programu

  • w zakresie umiejętności informatycznych:

Kurs "Analiza statystyczna ze wsparciem IBM SPSS i SAS" (60 godzin szkoleniowych)   XI 2017r. - II 2018r.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił posługiwać ai w dydaktyce narzędziami analitycznymi dla przejrzystości przedstawionych zależności w danych i wyników analiz. Będzie również potrafił wykorzystywać techniki wielowymiarowe. szczegółowy opis modułu SAS

Kurs "Nowe technologie w pracy dydaktycznej" (30 godzin szkoleniowych)    III - VI 2018r.

Po ukonczeniu kursu uczestnik będzie umiał wykorzystywać narzędzia internetowe w komunikacji ze studentem, nabędzie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych, roziwnie umiejętności przekazywania wiedzy przez prezentacje multimedialne.

Kurs "Praca z oprogramowaniem ATLAS.ti" (30 godzin szkoleniowych)    III - VI 2019r.

Po ukonczeniu kursu uczestnik będzie umiał wykorzystywać oprogramowanie do badań jakościowych pn. ATLAS.ti - scientific software.

  • w zakresie kluczowych umiejętności dydaktycznych:

Kurs "Praktyczne warsztaty emisji głosu" (30 godzin szkoleniowych)       II - V 2018r.

Po ukończneiu kursu uczestnik nabędzie wiedzę na temat higieny głosu, będzie umiał zastosować ćwczenia oddechowe, zdobędzie umiejętności z zakresu pracy nad dykcją - szczegółowy program zajęć

Kurs "Praktyczne warsztaty z wystąpień publicznych" (30 godzin szkoleniowych)     II - V 2018r.

Po ukończneiu kursu uczestnik nabędzie dobrych nawyków w czasie wystąpień publicznych, będzie potrafił wypowiadać się przed kamerą, będzie potrafił aktywizować studentów w trakcie zajęć, nabędzie umiętności panownaia nad małą i dużą grupą, będzie posiadał umięjętność panownaia nad mową ciała.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach