Tryb wysokiego kontrastu

Cel projektu LKLS

nr: POWR.03.04.00-00-D051/16

Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy POWER dotyczący wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego wzmacniając kompetencje kadry dydaktycznej w nastepujący sposób:

  • poprzez uczenie innowacyjnych metod w pracy ze studentem. wnisokdawca będzie rozwijał umiejętności autoprezentacji, wpsółpracy z grupą i pracy w grupie, myślenia projektowego, uczenia przez działanie;
  • zwiększenie świadomości dotyczącej poziomu posiadanych kompetencji oraz podejmowanie działań rozwojowych (szkolenia, warsztaty) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zawodzie nauczyciela akademickiego;
  • rozwijanie umiejętności istotnych w cyberprzestrzeni;
  • wykorzystywanie profesjonalnych baz danych w procesie ksztalcenia
  • rozijanie biegłości językowej do poziomu co najmniej C1.

W efekcie realizacji projektu zostanie opracowany i wdrożony w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. (KD3) kompleksowy system wsparcia w w/w zakresie, a zdobyte umiejętności uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce w kolejnych semstrach zajęć po ukończonych kursach. Niniejszy system będzie wzbogacony o szkolenia z zakresu umiejętności pedagogicznych (autoprezentacja, wystąpienia publiczne, emisja głosu) niezbędnych do stowrzeia własnego i prawidlowego warsztatu przekazywania wiedzy. umiejętności pedagogiczne i psychologiczne ani przeszkolenie z tego zakresu nie są wymagane ustawowo wymagane w rakcie wykonywania pracy młodych dydaktyków akademickich, tak jak w przypadku nauczycieli w szkołach.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach